Personeelslog

HR-tools klaar voor 2017

HR Tools & Extra’s van Personeelsnet is eind 2016 bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe regels van 2017. Abonnees kunnen dus met modellen en checklisten werken die volledig up to date zijn gebracht.

Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in de Wet werk en zekerheid, de Arbowet, de reparatie van het 3e WW-jaar via de cao’s en de wijzigingen rondom het werken met zzp’ers.

Overzicht wijzigingen 2017
Een overzicht van de HR-informatie en –instrumenten die een wijziging hebben ondergaan, vindt u hieronder:

Huisregels personeel

Het model met de huisregels is aangevuld met een onderdeel over de Klachtenregeling c.q. Klokkenluidersregeling, die verplicht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers.

Model personeelshandboek 2017

Het Personeelshandboek is voor 2017 onder meer op de volgende punten aangepast:

  • Compensatieregeling transitievergoeding per 2019, met terugwerkende kracht naar juli 2015
  • Schema verlofvormen: diverse verlofregelingen rondom bevalling en zwangerschap zijn gewijzigd
  • Precisering uitvoering na-wettelijke WW

P&O-jaarkalender 2017

Maak plannen voor de HR-afdeling met deze handige P&O-jaarkalender. Zo houdt u vanzelf rekening met de gewijzigde WWZ, de nieuwe rol van de bedrijfsarts en planning van HR-beleidsonderwerpen.

Model Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit model is gewijzigd vanwege de verruimde ketenbepaling bij seizoensarbeid (mits dit in de cao is geregeld).

Regels Transitievergoeding

Checklist Wet werk en zekerheid

Deze kennisdocumenten zijn gewijzigd naar aanleiding van de plannen voor de compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte. Tevens is de hoogte maximale hoogte van de transitievergoeding voor 2017 aangepast.

Wet werk en zekerheid in de praktijk

Planning invoering Wet werk en zekerheid

Deze artikelen zijn geactualiseerd vanwege de reparatiewetgeving voor de WWZ. Tevens is de maximale hoogte van de transitievergoeding voor 2017 aangepast.

Modelovereenkomsten inhuur zelfstandige - VAR/DGA

VAR Nu Wet DBA, opdrachtnemer inhuren met modelcontract

Deze onderdelen zijn aangepast m.b.t. de verwijzing naar de voorwaarden van de echte dienstbetrekking en het verhaalsbeding. Verder is de uitstel van handhaving tot 1 januari 2018 opgenomen.

Ziekteverzuimprotocol opstellen

Checklist arbeidsrisico’s

Stappenplan Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Arbowet

In 2017 wordt de Arbowet ingrijpend gewijzigd, waarin vooral nieuwe verplichtingen staan over de bedrijfsgezondheidszorg en de positie van de preventiemedewerker en bedrijfsarts. De wet heeft gevolgen voor Arbocontracten en RI&E’s, maar u krijgt een jaar de tijd om die te wijzigen.
De positie van de werknemer wordt sterker, want deze krijgt (weer) onbeperkt toegang tot de bedrijfsarts en heeft recht op een second opinion. Onze modellen en checklisten, houden hier nu rekening mee.

Checklist Wet verbetering Poortwachter voor langdurige ziekte

Deze checklist is aangepast i.v.m. de compensatieregeling slapend dienstverband en de inperking van de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers.

Wijzigingen voor flexwerken door Wet werk en zekerheid

Hier zijn wijzigen doorgevoerd vanwege de verruimde ketenbepaling bij seizoensarbeid (mits dit in de cao is geregeld).

Formulier werkgeversverklaring

Hier wordt gewezen op de proef met digitaal aanleveren van loongegevens bij een hypotheekaanvraag.

Model stagecontract

Het model stagecontract is aangescherpt om nog duidelijker onderscheid te maken met een arbeidsovereenkomst.

Informatie over pensioenen

Dit artikel is geactualiseerd op het punt van de overdracht kleine pensioenen.

WW en ontslagprocedure

Dit artikel is aangepast vanwege de invoering van de na-wettelijke WW.

Mediation bij arbeidsconflicten

Dit artikel is aangevuld op het punt van de aanstaande Wet bevordering mediation.

Participatiewet en quotumregeling

Dit document is gewijzigd op het punt van de no-riskpolis voor alle mensen binnen de doelgroep.

Aanstellingskeuring, wat mag wel en niet

Dit artikel is gewijzigd i.v.m. het recht op second opinion in de nieuwe Arbowet.

Calamiteitenregeling vervangt WTV en vorstregeling

Dit artikel is toegevoegd, in afwachting van de definitieve regeling.

Personeel inhuren via payrollbedrijf

Vragen en antwoorden over payrolling

Dit artikel is aangevuld met de uitspraak van de Hoge Raad, waardoor payrollbedrijven nu voor de wet gelijk staan aan uitzendbureaus. Daarmee kunnen payrollbedrijven, net als uitzendbureaus, hun personeel nu vijfenhalf jaar op tijdelijke contracten laten werken. Wel moeten ze nu ook pensioenpremie afdragen aan het pensioenfonds voor uitzendbureaus.

Wat regelt de WIA?

Dit artikel is aangevuld op het punt van de samenvoeging WGA vast en flex in 2017.

 

 

 MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?