Personeelslog

Nieuw HR-jargon: Sociale agenda, Participatiewet en Techniekpact 2020

Sociale agenda, Participatiewet en Techniekpact 2020 zijn de meest opvallende nieuwe begrippen die de politiek de komende jaren introduceert op het werkterrein van HR-professionals. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat Mark Rutte en Diederik Samsom vandaag hebben gepresenteerd.

Sociale agenda, Participatiewet en Techniekpact 2020 zijn de meest opvallende nieuwe begrippen die de politiek de komende jaren introduceert op het werkterrein van HR-professionals. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat Mark Rutte en Diederik Samsom vandaag hebben gepresenteerd.

VVD en PvdA, de twee partijen die het nieuwe kabinet vormen, hebben als motto voor hun regeerakkoord gekozen voor een echt polderbegrip: 'Bruggen slaan'.
Ook uit de manier waarop het kabinet de arbeidsmarkt wil hervormen, blijkt dat de polder en zijn overleggen weer helemaal terug zijn van weggeweest.

Sociale agenda
Het nieuwe kabinet is van plan stevige hervormingen op de arbeidsmarkt door te voeren. Daarbij wil het kabinet de organisaties van werkgevers en werknemers betrekken via een "gezamenlijke sociale agenda".
"We willen met hen in gesprek over de invulling en uitwerking van de maatregelen in dit regeerakkoord, in het bijzonder voor de maatregelen inzake ontslag en WW, binnen de financiële kaders", lichten VVD en PvdA de sociale agenda toe.
Met andere woorden: de maatregelen uit het regeerakkoord moeten de voorziene besparingen opleveren, maar werkgevers en werknemers mogen meepraten over de precieze uitwerking van de hervormingen.

Participatiewet
Naast de herziening van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet heeft het nieuwe kabinet de ambitie om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Het kabinet wil dit regelen met de Participatiewet. Deze nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen.

Met de Participatiewet komt er een quotum-regeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Het is de bedoeling dat stapsgewijs in zes jaar werkgevers verplicht worden om hun personeel voor vijf procent te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten. Bedrijven die straks niet aan de norm voldoen, krijgen een boete van 5.000 euro voor elke werkplek die ze te weinig hebben voor arbeidsgehandicapten.
Wel komt er een uitzondering op de quotum-regeling voor bedrijven die minder dan 25 werknemers hebben.

Techniekpact 2020
Ook om de tekorten aan technisch personeel aan te pakken, kiest het nieuwe kabinet voor het polder-circuit.
Samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wil het kabinet het Techniekpact 2020 afsluiten. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over loopbaan-perspectieven, het aanbieden van stageplekken, betere doorstroom in het onderwijs en cofinanciering van het middelbaar beroepsonderwijs door het bedrijfsleven.

Veel veranderingen voor HR-professionals
Maar de voornemens van het kabinet blijven niet beperkt tot de hervorming van het ontslagrecht, de WW en de invoering van de Participatiewet. Het nieuwe kabinet is ook van plan om de verschillen kleiner te maken tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract.
Deze voornemens zijn nog weinig concreet. Maar ook hierover wil het kabinet overleggen met de polder.

Hoe de plannen voor de arbeidsmarkt ook zullen uitpakken, het lijkt wel vast te staan dat HR-professionals - of ze nu voor een werkgever of een intermediair werken - te maken krijgen met forse veranderingen.

Lees ook:
Dit zijn de HR-maatregelen in het Regeerakkoord VVD en PvdA (Personeelsnet)

 

Update 12 april 2013:
Met het sociaal akkoord waarover sociale partners en kabinet op 11 april 2013 overeenstemming hebben bereikt, zullen veel plannen van het kabinet wijzigen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Participatiewet. Werkgevers hebben beloofd dat zij vanaf 2014 extra banen ter beschikking stellen voor mensen met een beperking. Dit groeit van 2.500 in 2014, via 5.000 in 2015 geleidelijk naar in totaal 100.000 extra banen in de marktsector vanaf 2026.
De overheid stelt zich als werkgever vanaf 2024 garant voor 25.000 extra banen.

Als stok achter de deur voor deze afspraken wordt in de wet wel een quotum vastgelegd. Dit wordt pas geactiveerd als het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. De eerste meting hiervan is eind 2016. Dan moeten werkgevers in de marktsector minstens 11.000 extra banen hebben voor mensen met een beperking.